Gallery logo

Ochrana osobných údajov

  • Vytvorené : 2018-11-16 10:07:34

Spoločnosť ELSE PLUS s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.galleryclub.sk (ďalej len internetový obchod), so sídlom Moravecká 32, 951 93 Topolčianky, IČO: 36555207, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka 14199/N,  informuje svojich zákazníkov o tom, aké osobné údaje zhromažďuje, ako s nimi zaobchádza, z akých zdrojov ich získava, na aké účely ich využíva, komu ich smie poskytnúť a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje zákazníkov chráni a dodržiava povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

1. Osobné údaje

Spoločnosť ELSE PLUS s.r.o. získava osobné údaje od zákazníkov v objednávkovom formulári a registračnom formulári do Gallery Clubu, ktorý je dostupný online na webovej stránke internetového obchodu. Za účelom zlepšenia našich služieb, personalizácie a aj marketingu využívame cookies a podobné nástroje.

 

2. Oprávnenie k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť ELSE PLUS s.r.o. spracováva osobné údaje získané v objednávkovom formulári z titulu uzavretie kúpnej zmluvy ako (meno a priezvisko, adresa pre správne doručenie, emailový kontakt pre potvrdenie objednávky a telefonický kontakt pre riešenie vzniknutých prípadných problémov, informácie o platbe ) a osobné údaje získané v registračnom formulári z titulu uzavretia členstva v Gallery clube, záznamy pohybov na stránke internetového obchodu – cookies, a oprávnených záujmov spoločnosti na spracovanie osobných údajov na štatistické účely. Spoločnosť ELSE PLUS s.r.o. je ďalej oprávnená spracovávať osobné údaje na základe udeleného súhlasu so spracovávaním osobných údajov. Osobné údaje sa spracovávajú na účely vyjadrené v súhlase a nimi sú – realizácia marketingových aktivít, vytváranie prieskumov, analýz a obchodných štatistík týkajúcich sa nákupného správania.

 

Záujemcovia o členstvo v Gallery clube nemajú povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje spoločnosti ELSE PLUS s.r.o., v takom prípade je však spoločnosť oprávnená nezaregistrovať záujemcu do vernostného programu resp. členstvo vo vernostnom programe zrušiť. Uvedeným postupom nie je zákazníkom odopretá možnosť nakupovať tovar a využívať služby poskytnuté spoločnosťou.

 

3. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdáva spoločnosť ELSE PLUS s.ro. Vaše osobné údaje tretím subjektom:

  1. Doručenie tovaru: zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
  2. Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
  3. Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 

Spoločnosť ELSE PLUS s.ro. automaticky spracováva aj cookies. K tomu využívame nástroj Google Analytics, ktorý vaše osobné údaje anonymizuje. To znamená, že cookies, ktoré máme k dispozícii, už nie je možné priradiť konkrétnej osobe. Z toho dôvodu nie sme schopní sledovať správanie konkrétneho užívateľa na našom webe. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani
čítať údaje z harddisku zariadenia. Tento postup vyplýva z § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej
stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami.

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu www.galleryclub.sk používame tieto cookies:

  1. Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne používame technické cookies, bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.
  2. Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie  pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.
  3. Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

 

5. Dĺžka spracovania osobných údajov

Spoločnosť ELSE PLUS s.r.o. spracováva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.


6. Práva vznikajúce v súvislosti so spracovaním údajov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov má zákazník právo požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, informácie o rozsahu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o dobe spracovania osobných údajov.

 

Zákazník, ktorý poskytol spoločnosti ELSE PLUS s.r.o. svoje osobné údaje má právo:

  1. Požadovať od spoločnosti prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania
  2. Kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovávaním údajov vrátane práva na to aby boli osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané, pretože už neexistuje žiadny iný právny dôvod na ich spracovanie
  3. Vznieť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov z titulu oprávneného záujmu a plneniu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci


Odvolať súhlas je možné písomne na korešpondenčnej adrese spoločnosti : ELSE PLUS s.ro., Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky alebo na emailovej adrese : info@galleryclub.sk

 

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

 

Spoločnosť ELSE PLUS s.r.o. prehlasuje, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu tiež priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované. Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

 

Zoznam spracovateľov:

        ____ ELSE PLUS s.r.o., IČO: 36555207 – správca internetového obchodu

        ____ For Best Clients s.r.o., IČO: 47684089 – správca internetovej platformy

        ____ Global Payments Europe s.r.o., IČO: 27088936 – správca platobnej brány

        ____ ECOMAIL.CZ s.r.o.,  IČO: 02762943 – správca servera emailov

        ____ Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35834498

 

 

 

Tieto zásady platia od 25.11.2018