Gallery logo

Vrátenie tovaru & Reklamácie

  • Vytvorené : 2018-10-15 11:24:54

Vrátenie tovaru

Nesadla vám veľkosť? Potrebujete vrátiť zakúpený tovar? Tovar môžete pohodlne vrátiť do 14 dní. Spolu s objednávkou vám pošleme aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vám poslúži na vrátenie tovaru alebo jeho reklamáciu. Jednoducho ho vyplníte a dôkladne zabalený tovar nám zašlete naspäť.

Vzhľadom k prípadom, kedy sa nám tovar vrátil znehodnotený nesprávnym a nedbanlivým poskladaním, tovar na vrátenie nesmie byť poškodenýnosený, nesmie zapáchať a musí mať na sebe všetky štítky, tak ako ste tovar aj dostali. Ak by tovar nespĺňal niektorú z podmienok, tak ho nie je možné ani vymeniť ani vrátiť.


Tovar je potrebné zaslať späť na adresu:

ELSE PLUS, s. r. o.,
Moravecká 32,
Topoľčianky
951 93
Slovenská republika

 

Nezabudnite k balíku zabaliť faktúru, ktorá vám prišla spolu s tovarom a FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Peniaze vám vrátime na váš bankový účet do 14 dní odo dňa, kedy k nám balíček dorazí.


Opätovne si môžete objednať požadovaný tovar v správnej veľkosti alebo farbe v našom e-shope. Ak momentálne nemáme vašu veľkosť alebo obľúbenú farbu nájdete u nás ďalšie zaujímavé kúsky.


____ Vybrať ten správny kúsok Online

 

Viac informácií nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.Vrátenie alebo výmena tovaru na kamenných predajniach


Vrátiť alebo vymeniť tovar môžete aj na našich kamenných predajniach.

Na našich kamenných predajniach máte možnosť tovar okrem vátenia aj priamo vymeniť za iný tovar (veľkosť, farba, ...). Samozrejme, len v prípade, ak sa na konkrétnej predajni požadovaný tovar nachádza. O tejto informácií vás veľmi radi informujeme e-mailom alebo telefonicky, stačí nás kontaktovať.

Ak na vybranej predajni tovar momentálne nemáme, môžete sa porozhliadnuť a vybrať si iný tovar v požadovanej hodnote, prípadne vo vyššej hodnote, ako bola hodnota vami zakúpeného tovaru. Tovar, ktorý chcete vrátiť vám jednoducho vymeníme za iný vybraný kúsok. Náš personál vám priamo na predajni ochotne poradí s výberom.


Nevybrali ste si ani na predajni? Nevadí.
Ak si žiadny iný tovar na predajni nevyberiete, nevadí. Tovar môžete jednoducho vrátiť priamo na vami vybranej kamennej predajni, kde vyplníte: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, my vám následne pošleme peniaze priamo na váš bankový účet. Tie vám prídu do 14 dní od prijatia tovaru na predajni.
 

V prípade tovaru zakúpeného na www.galleryclub.sk sa peniaze v hotovosti na kamenných predajniach nevyplácajú.

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom reklamácie alebo vrátenia tovaru, neváhajte nás kontaktovať.
 

 

 


 

Reklamácie

 

PREDAJCA

ELSE PLUS s.r.o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.galleryclub.sk

 

1. Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie spolu s pokračujúcim používaním výrobku môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.(Zákon č.124/2006 Z.z zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). V prípade odstránenia pokynov na ošetrenie tovaru, predávajúci nie je povinný reklamovaný tovar prijať, vzhľadom k tomu, že nie je možné identifikovať o aký konkrétny typ tovaru sa jedná. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

 

2. Zodpovednosť predávajúceho


Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých, nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich používaním, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

 

3. Spôsob uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť poštou na adrese predajcu. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty,  dátum prevzatia výrobku. Spotrebiteľ k reklamácii doloží doklad osvedčujúci dátum a miesto prevzatia, prípadne záručný list, ak bol vystavený a samotný reklamovaný výrobok v kompletnom stave s označením reklamovanej vady, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Nedoložením dokladu osvedčujúceho dátum a miesto prevzatia výrobku sa spotrebiteľ vystavuje riziku nepreukázania včasnosti reklamácie a oprávnenosti svojho nároku.

K vašej reklamácii nezabudnite doložiť faktúru, ktorá vám prišla na e-mail po prijatí objednávky + FORMULÁR NA REKLAMÁCIU TOVARU


4. Záručná lehota


Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.5. Doba vybavenia reklamácie


Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


 

6. Odstániteľné vady

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
         
          a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
          b) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý7. Neodstániteľné vady

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, vystaví predávajúci spotrebiteľovi poukážku za reklamáciu v hodnote reklamovanej veci, na základe ktorej si môže vybrať tovar s platnosťou 1 rok. Reklamácia sa môže vybaviť aj poskytnutím zľavy. Spotrebiteľ má nárok v prípade uznania neodstrániteľnej vady nárok na odstúpenie od zmluvy. Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená aj jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 

8. Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po vybavení reklamácie je predávajúci povinný výrobok odoslať spotrebiteľovi na adresu uvedenú spotrebiteľom v záväznej objednávke, alebo v prípade ak uvedie spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie inú adresu, tak na túto adresu. Spotrebiteľ je povinný po vybavení reklamácie výrobok prevziať.


 

9. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


ADRESA VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU PRE ODBORNÉ POSÚDENIE

VÚTCH-CHEMITEX s r.o. (Výskumný ústav textilnej chémie), Rybníky 954, P.O.Box-78, 011 68 Žilina


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.02. 2016