Gallery logo

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu GALLERY
  • Vytvorené : 2018-10-31 08:28:07

To najdôležitejšie z VOP

1. Peniaze vám prídu na účet do 14 dní od vrátenia tovaru.
2. Zľavové kódy nie je možné kombinovať s inými zľavami.
3. Tovar môžete vrátiť do 14 dní odo dňa jeho doručenia. Nezabudnite k vrátenému tovaru pribaliť: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
4. Doba doručenia je orientačná, smerodajné sú informácie, ktoré vám zašleme prostredníctom e-mailu a SMS.
5. Reklamácie vybavujeme do 30 dní.
6. GDPR: Vaše osobné údaje budú spracovávané v súlade so zásadami zohľadňujúce požiadavky GDPR legislatívy.


1. Úvodné Ustanovenia


2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1. Ponuka tovaru

 

Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu, kde predávajúci oznamuje spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

 

2.2. Objednávka

 

2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy (pozri čl. 2.4.1.) a spôsob platby (pozri čl. 2.5.1.), pričom spotrebiteľ odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.

2.2.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci, zároveň berie na vedomie, že odoslaním objednávky v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho.

 

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.3.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká doručením objednávky tovaru s povinnosťou platby zo strany spotrebiteľa predávajúcemu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na elektronickú adresu spotrebiteľa.

2.3.2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

 

2.4. Spôsob dopravy

 

2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote prípadné dodatočné náklady za zvolený spôsob dopravy, t.j. spotrebiteľ znáša rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkanú predávajúcim.

2.4.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť prirátané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu..

 

2.5. Spôsob platby

 

2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: platobnou kartou cez internet, na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho v odôvodnených prípadoch umožniť výlučne platbu vopred.

2.5.2. Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.

2.5.3. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, berie kupujúci na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť prirátané náklady za vybavenie dobierky, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.5.4. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.5.5. V prípade, ak si kupujúci objedná v jednom kalendárnom dni (prostredníctvom jednej alebo viacerých objednávok) spolu viac ako 4 ks tovaru, kúpnu cenu tovaru spolu so súvisiacimi nákladmi je možné uhradiť výlučne platbou vopred. Kúpnu cenu tovaru spolu so súvisiacimi nákladmi je možné uhradiť výlučne platbou vopred, aj v prípade opakovaného neodôvodneného vracania zjavne používaného tovaru zo strany kupujúceho alebo v prípade opakovaného bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru, a to v rozsahu umožnenom zákonom.

 

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

 

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

2.6.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

2.6.4. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

2.7. Darčekové poukazy a zľavové kódy

 

2.7.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.

2.7.2. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:

    • a) nie je možné uplatňovať opakovane;
    • b) nie je možné vzájomne kombinovať;
    • c) je možné uplatniť na nákup ďalších poukazov.

 

2.7.3. Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji.

2.7.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu, má kupujúci nárok na vrátenie sumy/platby, ktorú predávajúci od spotrebiteľa skutočne prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

2.7.5. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.6. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.7. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.7.8. Ďalšie informácie o spôsobe použitia poukazov nájdete na: www.galleryclub.sk/stranka/gallery-club


3. Dodanie tovaru


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


5. Záručné podmienky


6. Alternatívne riešenie sporov


7. Ochrana osobných údajov


8. Záverečné ustanovenia


 

 

VOP vernostného programu GALLERY Club

 

1. Úvodné Ustanovenia


2. Základné podmienky vernostného programu


3. Ochrana osobných údajov


4. Záverečné ustanovenia